Hung Ka Lun
01-07-2019 18:09
Detail Comment Image
沙田蘇浙公學(第33隊)天氣觀察資料
沙田蘇浙公學 (第33隊)
沙田蘇浙公學(第33隊)天氣觀察資料
07-03-2019 18:12
Detail Comment Image
沙田蘇浙公學(第33隊)天氣觀察資料
沙田蘇浙公學 (第33隊)
沙田蘇浙公學(第33隊)天氣觀察資料
04-03-2019 17:54
Detail Comment Image
陰晴不定
香港培道中學 (第30隊)
陰晴不定
24-03-2019 18:40
Detail Comment Image
Cloudy day
庇理羅士女子中學 (第1隊)
Cloudy day
25-03-2019 17:30
Detail Comment Image
屯門碼頭天氣數據
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 (第35隊)
屯門碼頭天氣數據
25-03-2019 18:40
Detail Comment Image
屯門碼頭天氣數據
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 (第35隊)
屯門碼頭天氣數據
25-03-2019 18:40
Detail Comment Image
屯門碼頭天氣數據
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 (第35隊)
屯門碼頭天氣數據
25-03-2019 18:40
Detail Comment Image
屯門碼頭天氣數據
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 (第35隊)
屯門碼頭天氣數據
25-03-2019 18:40
Detail Comment Image
屯門碼頭天氣數據
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 (第35隊)
屯門碼頭天氣數據
25-03-2019 18:40
Detail Comment Image
屯門碼頭天氣數據
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 (第35隊)
屯門碼頭天氣數據
25-03-2019 18:40
Detail Comment Image
傍晚
元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 (第9隊)
傍晚
18-03-2019 17:35
Detail Comment Image
Cloudy day
庇理羅士女子中學 (第1隊)
Cloudy day
24-03-2019 18:03
Detail Comment Image
屯門碼頭天氣數據
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 (第35隊)
屯門碼頭天氣數據
08-03-2019 17:49
Detail Comment Image
屯門碼頭天氣數據
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 (第35隊)
屯門碼頭天氣數據
24-03-2019 17:40
Detail Comment Image
屯門碼頭天氣數據
香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 (第35隊)
屯門碼頭天氣數據
24-03-2019 17:40
Detail Comment Image
20190316_冗影_sp36
華英中學 (第6隊)
20190316_冗影_sp36
16-03-2019 11:28
Detail Comment Image
20190316_冗影_sp37
華英中學 (第6隊)
20190316_冗影_sp37
16-03-2019 11:31
Detail Comment Image
20190316_冗影_sp35
華英中學 (第6隊)
20190316_冗影_sp35
16-03-2019 11:27
Detail Comment Image
20190316_冗影_sp34
華英中學 (第6隊)
20190316_冗影_sp34
16-03-2019 11:27
Detail Comment Image
 
 
Go to top